Chrzest Święty

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w naszej parafii w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.30.

Rodzice dzieci przymujących sakrament Chrztu Św., a także rodzice chrzestni, zobowiązani są do wzięcia udziału w katechezie chrzcielnej, będącej przygotowaniem do bardziej świadomego uczestnictwa w liturgii sakramentu. Katechezy przedchrzcielne, odbywają się w każdy piątek przed III niedzielą miesiąca o godz. 19.00, w domu parafialnym.


Rodzice pragnący ochrzcić dziecko powinni przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu zgłosić się do kancelarii parafialnej. Zgodnie z prawem Kościoła katolickiego, chrzest jest udzielany dziecku, kiedy o to prosi przynajmniej jedno z rodziców oraz istnieje uzasadniona nadzieja, że będzie ono wychowane w wierze katolickiej – prosząc o chrzest tym samym rodzice zobowiązują się do wychowywania swojego dziecka w wierze Kościoła katolickiego. 

Zgłaszając chęć ochrzczenia dziecka należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka;
  2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeśli był zawarty poza naszą parafią) oraz dane rodziców (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania);
  3. Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania);
  4. Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca ich zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, muszą mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), móc bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła).

Kan. 849
Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

(Kodeks Prawa Kanonicznego)

Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.

Statut 243. Chrzest dzieci odbywa się w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców. Na Chrzest w innym kościele parafialnym, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania.

(Statuty IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej)

Kan. 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.