Zespoły parafialne

W Kościele istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność misji. Apostołom i ich następcom zostało powierzone przez Chrystusa zadanie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego mocą. Ludzie świeccy, mający uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, wypełniają natomiast swe zadania w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele i w świecie. (…)

Świeccy, jako uczestnicy funkcji Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla, mają czynny udział w życiu i działalności Kościoła. We wspólnotach kościelnych działalność ich jest do tego stopnia konieczna, że bez niej samo apostolstwo pasterzy nie może zazwyczaj być w pełni skuteczne. (…)

Parafia dostarcza wyraźnego przykładu wspólnotowego apostolstwa, gromadząc w jedno wszelką, występującą w niej różnoraką aktywność ludzką i wszczepiając ją w powszechność Kościoła. (…) Apostolstwo zespołowe w sposób uprzywilejowany odpowiada potrzebom wiernych, tak ludzkim, jak i chrześcijańskim, a równocześnie ukazuje znak wspólnoty i jedności Kościoła w Chrystusie, który powiedział: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Dlatego wierni winni prowadzić apostolstwo, łącząc się we wspólnym działaniu. Niech będą apostołami tak w swoich wspólnotach rodzinnych, jak i w parafiach i diecezjach, które same wyrażają wspólnotowy charakter apostolstwa, a także w wolnych zrzeszeniach, które postanowili zorganizować. (Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich).

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY CARITAS

Grupie osób tworzących Parafialny Zespół Charytatywny Caritas,
przewodniczy: Pani Urszula Zielińska
Opiekunem zespołu jest Ks. Proboszcz Ronald Kasowski.
Dyżury: w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00

DSC09213.JPG

DSC09185.JPG

Aktualny numer konta Caritas naszej parafii:
71124063511111000048137151

 

Akt_Caritas.JPG

CELE I ZADANIA CARITAS ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Podstawowym celem Caritas A.W. jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu chrześcijańskim. Cel ten Caritas A.W. realizuje w szczególności przez:

2.1. organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną w Archidiecezji Warszawskiej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim:
2.1.1. zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki zamkniętej i otwartej: przedszkoli, sierocińców, domów samotnej matki, domów dla upośledzonych, domów dla chorych na choroby społeczne, domów starców, kuchni dla ubogich, domów dziennego pobytu i podobnych stałych dzieł na te­renie Archidiecezji Warszawskiej;
2.1.2. organizowanie pomocy doraźnej dla osób fizycznych i instytucji diecezjalnych w postaci: zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych, pomocy medycznej i opieki nad chorymi i samotnymi osobami starszymi w domach, pomocy dla dzie­ci i młodzieży szkolnej i studenckiej, pomocy dla posz­kodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach oraz innych sposobów pomocy doraźnej w zależności od wciąż zmienia­jących się warunków życia;
2.1.3. organizowanie i prowadzenie zamkniętych i otwartych ośrodków pomocy medycznej;
2.1.4. organizowanie własnych ośrodków terenowych: Okręgów, Zespołów i Kół Caritas A.W.;
2.1.5. prowadzenie systematycznej i okazjonalnej formacji wiernych do działalności charytatywnej poprzez organizowanie dni skupienia, rekolekcji, kursów, sympozjów oraz wydawanie biuletynów i innych materiałów informacyjno-​szkoleniowych;
2.1.6. organizowanie systematycznego kształcenia pracowników charytatywnych;
2.1.7. organizowanie i prowadzenie poradni różnego typu;
2.1.8. organizowanie i prowadzenie ośrodków naukowych i nauczania oraz ośrodków studiów społecznych i socjologicznych;
2.1.9. organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność charytatywną;
2.1.10. organizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód ostatecznie przeznaczony będzie na działalność statutowo-​charytatywną.

(Statut Caritas Archidiecezji Warszawskiej)

Głównym celem działalności Zespołu Caritas naszej parafii jest wspieranie materialne i pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych udzielana osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym, a także bezdomnym oraz  rodzinom z dziećmi, w których dochody są niskie.

Pod  opieką Zespołu pozostaje ok. 35  samotnych osób w grupie wiekowej 60+.  Część z nich żyje w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych i finansowych.  Do tych osób skierowana jest pomoc materialna w postaci paczek żywnościowych i zapomóg finansowych. Dla nich kilkakrotnie w roku organizowane są spotkania, rozpoczynające się Mszą św., po której goście zapraszani są do kawiarenki parafialnej na poczęstunek. Przed Świętami Bożego Narodzenia ma miejsce spotkanie wigilijne, a po Wielkanocy - śniadanie świąteczne. W lutym odbywa się również spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego.  Dwa razy w roku Zespół obdarza podopiecznych paczkami świątecznymi.  Osoby starsze mają możliwość skorzystania z dofinansowania wyjazdów na turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne. 

Opieką Zespołu objęte są również rodziny z dziećmi. Ta grupa parafian otrzymuje również paczki żywnościowe i zapomogi pieniężne. W grudniu do najmłodszych parafian przybywa Święty Mikołaj, który obdarowuje prezentami zwykle grupę ok. 60 dzieci.  Z myślą o uczniach, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Zespół organizuje akcję "Tornister" i we współpracy z Siostrami Dominikankami, które są katechetkami w szkołach, dla kilkanaściorga dzieci przygotowuje wyprawki szkolne.  Oba te przedsięwzięcia - "Spotkanie ze Św. Mikołajem" oraz "Tornister" bazują na zbiórkach słodyczy i przyborów szkolnych odbywających się w naszym kościele.  Do 2017 r. Zespół dofinansowywał kolonie dla dzieci w ramach akcji wakacyjnego wypoczynku organizowanego przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej.  Z powodu braku zainteresowania koloniami ze strony rodziców i dzieci, zaniechano tej formy pomocy.  Gdyby zaistniała potrzeba, Zespół może dofinansować w przyszłości wyjazdy na kolonie.

Parafialny Zespół Caritas włącza się w akcje odbywające się pod patronatem Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej.  Dwa razy w roku Zespół, wraz z wolontariuszami ze szkół znajdujących się na terenie parafii, organizuje zbiórki żywności w supermarketach i dużych sklepach.  Pozyskane w ten sposób produkty spożywcze rozdysponowywane są wśród potrzebujących rodzin i osób samotnych.  Kilku podopiecznych  Zespołu jest również beneficjentami programu "Na codzienne zakupy" realizowanego we współpracy z właścicielami sieci supermarketów Biedronka.

Z inicjatywy Zespołu, społeczność parafialna przyłączyła się do programu pomocy finansowej dla Syrii "Rodzina rodzinie", realizowanego przez Caritas Polska.  Przez 12 miesięcy w latach 2016 - 2017 przekazano na ten cel blisko 50 tys. zł.

Z funduszy uzyskiwanych z 1% PIT kupowany jest dla podopiecznych - w zależności od potrzeb - sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i ortopedyczny, sprzęt gospodarstwa domowego oraz przybory i pomoce szkolne.

W ramach działalności pozastatutowej, Zespół w latach 2017 - 2019 zorganizował 8 pielgrzymek.

PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

Prezesem jest P. Józef Dębski, asystentem — Ks. Proboszcz, opiekunem — Ks. Maciej (wikariusz).
Dyżury sekretariatu odbywają się w każdą niedzielę w godz. 10°° — 12°°.
Spotkania formacyjne — trzecia niedziela miesiąca.

Akcja_1.JPG

Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej — erygowana Dekretem Księdza Kardynała Józefa Glempa — Prymasa Polski z dnia 12 kwietnia 1995 r. jako stowarzyszenie katolików świeckich, uzyskała osobowość prawną, jako organizacja kościelna, dnia 28 maja 1997r. na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności, kształtowanie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka prowadzi działalność oświatową i wychowawczą, kulturalną i wydawniczą, działalność dobroczynną, pielgrzymkową i turystyczno-​sportową oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

Członkowie Parafialnego Oddziału AK działającego przy naszej parafii, pełniąc coniedzielne dyżury, prowadzą przykościelny punkt sprzedaży prasy i książek katolickich oraz dewocjonaliów.

Corocznie (od 2001 r.) z okazji Dnia Papieskiego członkowie POAK prowadzą kwestę na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jeden z członków POAK prowadzi naukę gry na instrumentach muzycznych dla dzieci szklonych. Od początku swojego istnienia członkowie POAK współpracują z redakcją parafialnego pisma Apostoł, przygotowując artykuły informujące o Akcji Katolickiej oraz redagując kolejne odcinki cyklu pod tytułem „Historia parafii i kościoła”.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wspiera modlitewnie i materialnie na miarę swoich możliwości wszelkie akcje charytatywne organizowane przez Caritas. Niektórzy członkowie POAK oddają sie pracy społecznej na rzecz naszej dzielnicy.

MINISTRANCI

Zespół tworzą:

10 ministrantów starszych, w tym 4 lektorów, 27 młodszych ministrantów i kandydatów oraz 3 ministranci seniorzy.  Opiekunem jest ks. Maciej Konarski.

Zbiórki ministrantów odbywają się:
ministranci starsi — w piątki o godz. 17.00,
ministranci młodsi — w niedziele o godz. 10.00, 
kandydaci na ministrantów - w niedziele o godz. 10.15.

Ministranci_3.jpg

Ministrant to osoba posługująca kapłanowi w czynnościach liturgicznych, sprawowanych podczas Mszy św. lub nabożeństw. Słowo „MINISTRANT” pochodzi od łacińskiego słowa „ministrare”, to znaczy „służyć” (ministrans — „posługujący”).

Móc służyć przy ołtarzu jest najwyższym wyróżnieniem i zaszczytem katolickiego chłopca.  Być ministrantem jest jego największą dumą. Ministrant jest POMOCNIKIEM księdza przy sprawowaniu Mszy Św. i podczas nabożeństw liturgicznych. Pomaga również po skończonej Mszy św. w zakrystii. Ministrant poprzez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tylko słuchać czy patrzeć. „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy współdziałać i współtworzyć ją, czynnie i pobożnie być w niej zaangażowanym.

By dobrze przygotować się do pełnienia służby przy ołtarzu, ministranci systematycznie biorą udział w zbiórkach, podczas których bliżej poznają przepisy liturgiczne i doskonalą swoje umiejętności posługiwania. Poza zbiórkami, elementem integrującym wspólnotę ministrancką są wspólne wyjazdy rekreacyjne i formacyjne. Wymienić tu należy: zimowiska, spływy kajakowe, rajdy piesze i wycieczki rowerowe.

BIELANKI

Do Dziewczęcej Służby Maryjnej — Bielanek należą 24 dziewczęta ze Szkoły Podstawowej Nr 96 w Warszawie z klas III-​VI. Spotkania formacyjne odbywają się we wtorki o godz. 15°°. Znakiem zewnętrznym przynależności do Zespołu jest niebieska peleryna, która symbolizuje przywiązanie do Matki Bożej — patronki Bielanek. 

To z Maryi, dziewczęta biorą wzór, jak wypełniać wolę Bożą i jak naśladować Chrystusa. Bielanki są grupą dziewcząt, które biorą czynny udział w życiu liturgicznym Kościoła. 

W dwóch największych procesjach eucharystycznych, podczas Rezurekcji i Bożego Ciała, dziewczęta niosą ozdobne poduszki i pomagają przy sypaniu kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Chętnie włączają się w przygotowanie liturgii, czytając i śpiewając psalm responsoryjny, podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 11°° i pierwszopiątkowej Mszy św. z udziałem dzieci.

W październiku Bielanki prowadzą rozważania podczas nabożeństw różańcowych z udziałem dzieci w środy i piątki. W pierwszym tygodniu listopada, dziewczęta starają się nawiedzać cmentarz i modlić się za zmarłych, by zyskać dla nich odpust zupełny. Bielanki składają życzenia i wręczają kwiaty wszystkim księżom i siostrom zakonnym, z okazji ich imienin, które obchodzone są uroczyście w parafii podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 11°°.

W grudniu Bielanki w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania najmłodszych dzieci ze św. Mikołajem, występują w Jasełkach szkolnych i organizują kiermasz świąteczny dla rodziców i zaproszonych gości. Podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, dziewczęta uczestniczą w naukach, biorą udział w liturgii i przystępują do sakramentu pojednania z Bogiem.

Przez cały Wielki Post, Bielanki uczestniczą i prowadzą podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci. W Wielki Czwartek, nie zapominają o dziękczynieniu za dar Eucharystii i Kapłaństwa, i podczas uroczystej Mszy św. składają księżom życzenia i modlą się w ich intencji. Większość Bielanek angażuje się we wszystkie konkursy religijne: szopek bożonarodzeniowych, śpiewu kolęd, poezji religijnej i często otrzymuje za nie nagrody. Bielanki współpracują z Parafialnym Oddziałem Caritas i uczestniczą w spotkaniach: wigilijnym i wielkanocnym, organizowanych dla osób chorych, starszych i samotnych z naszej parafii. Przygotowują na te spotkania część artystyczną i wręczają własnoręcznie wykonane upominki.

 

Bielankami opiekuje się S. Cherubina OP.

 

Bielanki_1.JPG

 

CHÓR JUBILATE DEO

Nasz Chór był jednym z pierwszych zespołów działających przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie - Pyrach. Działamy od 1946 roku. Śpiew jest naszą radością. To też ciężka praca,  która jednak przynosi wiele satysfakcji. Nie wszyscy czytamy nuty, w życiu prywatnym studiujemy, wykonujemy przeróżne zawody, mamy swoje rodziny. Łączy nas miłość do Pana Boga, chęć zaangażowania w życie Kościoła i w liturgię oraz pasja wspólnego muzykowania. Nasza aktywność nie ogranicza się do udziału w liturgii. Organizujemy koncerty muzyki sakralnej, uczestniczymy w Przeglądach i Festiwalach, regularnie doskonalimy swoje umiejętności podczas różnych warsztatów, pielgrzymujemy po Polsce. Lubimy nowe wyzwania. Jesteśmy wspólnotą cieszącą się swoimi radościami i wspierającą w trudnych chwilach.

Z radością przywitamy Cię w naszych szeregach. Spotykamy się w środy i piątki o godz. 19.00 w domu parafialnym w salce na pierwszym piętrze.

Znajdziesz nas także na Facebooku: https://www.facebook.com/JubilateDeoWarszawa/   

Zajrzyj do nas, może i w Tobie drzemie ukryty talent? Zapraszamy.

S. Wojciecha OP

81260912_165124508201307_4806777597813850112_o.jpg

83975521_180356523344772_7521080329113698304_o.jpg

KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W parafii jest 5 Kół dorosłych: 4 żeńskie i 1 męskie, oraz 5 Kółek dziecięcych. Opiekunem Kół Żywego Różańca jest Ks. Proboszcz. Spotkania z wymianą tajemnic odbywają się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9°°.

Rozaniec.JPG

„Żywy Różaniec” założony przez Sługę Bożą Paulinę Marię Jaricot w Lyonie w 1926 r., a zatwierdzony przez papieża Grzegorza XVI w1832 r., jest zorganizowaną grupą osób, które codziennie modlą się na różańcu. Koła Żywego Różańca są wspólnotami, które pełnią misję głoszenia Ewangelii poprzez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, w taki sposób, by w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Wstępując do Koła Żywego Różańca, jego członkowie deklarują dochowanie wierności Bogu oraz trwanie w dobrym. Z tym postanowieniem wiążą się kolejne zobowiązania, polegające na wielbieniu i naśladowaniu Maryi oraz wystrzeganiu się grzechów ciężkich. Na czele koła stoi zelator lub zelatorka. Zmiany tajemnic różańcowych odbywają się co miesiąc.

BRACTWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO

Rodzina Szkaplerza Świętego przy parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie istnieje od dnia 12.09.1999 r.

Pierwsze spotkanie członków Rodziny Szkaplerznej odbyło się w listopadzie 1999r. Osoby, które po bliższym zapoznaniu się z duchowością Karmelu, wykazały zainteresowanie dalszego poznawania i pogłębiana tej duchowości, zwróciły się z prośbą do ks. Proboszcza o zgodę na wystąpienie do Zakonu Karmelitów Bosych, o erygowanie Bractwa Szkaplerza Świętego przy naszej parafii.

Bractwo, po uzyskaniu zgody od Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, zostało erygowane w dniu 4 grudnia 2001 r. przez Generała Zakonu Karmelitów Bosych CAMILO MACCISE OCD.

Opracowano Statut Bractwa, w którym określono zobowiązania dla członków, wynikające z tytułu przynależności do Bractwa takie, jak: codzienna modlitwa brewiarzowa (Jutrznia, Nieszpory), codzienne czytanie Pisma Świętego, udział w nabożeństwach okresowych (maj, październik). Podstawowym zadaniem Bractwa Szkaplerza Świętego, wynikającym z charyzmatu Karmelu, jest modlitwa, szczególnie modlitwa za kapłanów. Stąd, z inicjatywy członków Bractwa, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 18.00, odprawiana jest Msza święta za kapłanów, z prośbą o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii. Zawsze Mszę świętą, poprzedza Adoracja Najświętszego Sakramentu, z u działem członków Bractwa.

Każdego 13-​go dnia miesiąca, podczas Nabożeństwa Fatimskiego, na które składa się różaniec i procesja z figurą Matki Bożej, Bractwo Szkaplerzne aktywnie uczestniczy w celebrowaniu tego pięknego nabożeństwa Maryjnego.Bractwo Szkaplerza Świętego utrzymuje stały kontakt z Zakonem Karmelitów Bosych. Pośrednikiem jest przewodnicząca parafialnego zespołu p. Janina Zubek, będąca członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych.

Każdego roku, organizowane są przez Bractwo wspólne wyjazdy i pielgrzymki, do Sanktuariów Maryjnych. Bractwo bierze udział w nocy czuwania, w Kaplicy Zakonu, przed uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej.Członkowie Bractwa, w porozumieniu z ks. Proboszczem, zorganizowali nawiedzenie parafii przez relikwie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w dniach 7 i 8 sierpnia 2005 r., w którym sami aktywnie uczestniczyli.

Corocznie, Bractwo Szkaplerza Świętego, przygotowuje jeden z ołtarzy, na procesję Bożego Ciała, podejmuje całodniową adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy przechowania tzw. Ciemnicy, jak również przy Grobie Pańskim, w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, włącza się we wspólną modlitwę podczas dyżurów modlitewnych parafii, na terenie budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Członkowie Bractwa, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po mszach świętych, organizują zbiórkę ofiar, na budowę Świątyni Świętej Opatrzności Bożej. Wspólnota zobowiązana jest do podejmowania współpracy i pomocy miejscowemu ks. Proboszczowi, w ramach wskazanych przez niego potrzeb.

Do Bractwa należy 70 osób, którym przewodniczy P. Janina Zubek.
Opiekunem jest Ks. Proboszcz.
Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10°°.

Szkaplerz.JPG

LEGION MARYI

Legion Maryi jest apostolskim ruchem katolików świeckich.

Celem Legionu jest uwielbienie Boga i uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną pracę apostolską pod duchowym przewodnictwem kapłana w dziele Maryi i Kościoła, jakim jest rozszerzanie królestwa Bożego. Patronką legionu jest Maryja Niepokalana. Legioniści są zachęcani do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Legion opiera się na zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełnej poświecenia miłości, a zwłaszcza jej wiary. Odzwierciedlają to słowa Jana Pawła II, skierowane do legionistów włoskich w 1982 roku: „Zamiarem waszym jest oddawać usługi każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi”. Legioniści szerzą cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługują się, miedzy innymi, Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny, rozpowszechniając go w różnych środowiskach.

W naszej parafii — Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Legion Maryi zawiązał się przed dziewiętnastoma laty, w kwietniu 1988 roku. Była to liczna i prężna grupa członków aktywnych i pomocniczych skupiona w prezydium pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z upływem lat ubywało nie tylko sił, ale i samych legionistek (aż siedem przeszło do Pana). Paniom, których średnia wieku obecnie to 80 lat, pomimo zaangażowania w idee Legionu Maryi, było coraz trudniej sprostać legionowym zadaniom apostolskim. I dlatego przed rokiem przeszły na członkostwo pomocnicze — wspierające codziennymi modlitwami członków aktywnych podejmujących prace ewangelizacyjne. Jednak nadal swą postawą uformowaną w Legionie Maryi, w parafii, wśród sąsiadów, a przede wszystkim w swych rodzinach — dla dzieci, wnuków, a i prawnuków — są wspaniałym przykładem wierzącego i praktykującego katolika, służącego całym swym życiem Jezusowi Chrystusowi poprzez Maryję, Królową nas wszystkich.

 

Obecnie grupa członków pomocniczych Legionu Maryi w naszej parafii liczy 17 osób.

Moderatorem jest P. Maria Wernik,
opiekunem Ks. Proboszcz.
Spotkania informacyjno-​formacyjne odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca  po Mszy św. o godz. 9°°.

RUCH APOSTOLSTWA MŁODZIEŻY

PlakatJezusiPapiezA3!.jpg

 

RÓŻANIEC RODZICÓW

Róże Różańca Rodziców za dzieci powstały w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie 19 marca 2017r. w Święto Św. Józefa , Oblubieńca NMP.

Dzieło to powstało z inicjatywy parafian w trosce o dzieci. Na codziennej modlitwie łączymy się duchowo i zawierzamy nasze dzieci Maryi, Najdoskonalszej Matce przy, której przez 30 lat wzrastał Pan Jezus. Wierzymy, że Matka Boża będzie miała nasze dzieci w swojej opiece.

W 2017 roku 73 osoby, w tym 9 małżeństw, wyraziło chęć codziennej modlitwy dziesiątką różańca świętego za własne dzieci (modlitwa ta obejmuje również dzieci  przysposobione, adoptowane, chrzestne, synowe i zięciów).

Po uroczystym odmówieniu w kościele  Aktu Zawierzenia Niepokalanej modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci, uformowały się trzy Róże Różańca Świętego:

Róża pod patronatem Św. Apostołów Piotra i Pawła

Róża pod patronatem Św. Józefa ,

Róża pod patronatem Św. Jana Pawła II .

W trakcie ostatniego roku dołączyła do nas kolejna grupa osób i tym samym uformowano kolejną

 Różę Różańca Rodziców pod patronatem Św. Siostry  Faustyny.

Obecnie 98 osób tworzy Żywy Różaniec Rodziców za dzieci.

Co miesiąc następuje zmiana tajemnic różańcowych.

W każdą trzecią sobotę miesiąca spotykamy się na Mszy Świętej wieczornej. Po Eucharystii trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramencie modląc się za nasze dzieci. Po nabożeństwie w kościele, w domu parafialnym organizowane są konferencje tematyczne prowadzone przez kapłana.

Rozaniec Rodzicow.jpg

 

ASYSTA PARAFIALNA I SŁUŻBA PORZĄDKOWA TOTUS TUUS

Kościelna Służba Porządkowa TOTUS TUUS powstała w 1979 roku, przed pierwszą wizytą Jana Pawła II w Polsce. W owym czasie była to dosyć liczna organizacja.

Totus Tuus.JPG

Głównym zadaniem „TOTUS TUUS” jest odnowa duchowa mężczyzn. Członkowie Zespołu biorą udział w uroczystościach kościelnych i wszelkich nabożeństwach, wśród których na szczególną uwagę zasługuje procesja Bożego Ciała, podczas której Panowie z TOTUS TUUS czuwają nad jej prawidłowym przebiegiem.

Podczas służby członkowie Zespołu noszą furażerki z herbem papieża Jana Pawła II.