Małżeństwo

Katechezy przedślubne odbywają się w poniedziałki w domu parafialnym o godz. 19.00.
Wiosenny cykl spotkań rozpoczyna się w poniedziałek - 29 kwietnia 2019 r.

PORADNIA RODZINNA

Spotkania w ramach poradni rodzinnej dla osób przygotowujących się do małżeństwa w naszej parafii odbywają się w środy w domu parafialnym od godz. 18.00. Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 537 730 372. 

Kan. 1055
§ 1. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
§ 2. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.

Kan. 1056
Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu.

Kan. 1057
§ 1. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi, wyrażona zgodnie z prawem, której nie może uzupełnić żadna ludzka władza.
§ 2. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

(Kodeks Prawa Kanonicznego)

Miejscem załatwiania wszelkich formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa jest parafia zamieszkania narzeczonej bądź narzeczonego.

Na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu (nie mniej niż 3 miesiące — im wcześniej, tym lepiej) narzeczeni (bądź jedno z nich) powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu poinformowania o chęci zawarcia sakramentu małżeństwa, upewnienia się czy wybrany przez nich termin nie jest już zajęty i doprecyzowania szczegółów związanych z formalną stroną zawarcia małżeństwa.

Na trzy miesiące (nie wcześniej) przed planowanym terminem ślubu kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu tzw. dania na zapowiedzi i spisania protokołu przedślubnego, do czego potrzebne będą następujące dokumenty:

  • aktualne (tzn. nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu świętego (zawierające adnotację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o stanie wolnym kandydatów) pobrane z parafii, w których narzeczeni byli ochrzczeni,
  • świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli w metryce chrztu nie było o nim adnotacji)
  • zaświadczenia o odbyciu przez narzeczonych kursu przedmałżeńskiego,
  • dowody osobiste,
  • trzy egzemplarze „zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” (pobiera się je w USC i ważne są trzy miesiące od daty wydania, zatem należy je pobrać nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą zawarcia małżeństwa).

Ponieważ spisanie protokołu przedślubnego, podczas którego duszpasterz przeprowadza z narzeczonymi rozmowę, mającą na celu zbadanie, czy narzeczeni są stanu wolnego, czy nie zachodzą między nimi kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa i czy pragną zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła, wymaga dłuższego czasu, uprasza się, aby narzeczeni zgłosili się do kancelarii na początku godzin urzędowania.

Po spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni powinni odbyć spowiedź świętą przygotowującą do sakramentu małżeństwa (na początku spowiedzi należy powiedzieć, iż jest to pierwsza spowiedź przedślubna). Ostatnia spowiedź przedślubna powinna mieć miejsce przed spisaniem aktu ślubu (ewentualnie przed samym ślubem), aby godnie przyjąć sakrament małżeństwa.

Na kilka dni przed ustaloną datą ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy dostarczyć potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych, jeśli były głoszone w innej parafii niż nasza oraz pisemne zaświadczenia o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania. Wraz z narzeczonymi powinni stawić się w kancelarii osoby mające być ich świadkami ślubu. Powinny posiadać ze sobą dowody osobiste. Jeśli jest to niemożliwe, narzeczeni powinni posiadać następujące dane świadków: imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania.

Świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie (mogą być tej samej płci).

Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków, jeśli nic nie stoi im na przeszkodzie, odbyli również sakramentalną spowiedź świętą, by w czystości swego serca mogli towarzyszyć tym, przez których zostali wybrani i obdarzeni zaufaniem.